Obecná pravidla Facebook soutěže

Special Hobby

1. POŘADATEL

Společnost Special Hobby, s.r.o., se sídlem V lipkách 775/1, 15400  Praha, identifikační číslo: 61676357 zapsané v obchodním rejstříku vložka C 38818 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola ode dne vyhlášení do času naplnění podmínek pro udělení ceny. datum zahájení a ukončení soutěže stanoví pořadatel. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní tak, že splní podmínky soutěže na Facebook stránce Special Hobby.

Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze pod jedním účtem na platformě Facebook. Podezřelé a nepravé Facebook účty mohou být ze soutěže vyřazeny.

3. VÝBĚR VÝHERCE

Výherce vybere marketingové oddělení firmy Special Hobby dle vlastního uvážení. Vyhrává fotografie, která se týmu bude líbit nejvíce.

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhry v soutěži jsou vždy zveřejněny přímo v postu konkrétní soutěži na Facebook stránce Special Hobby. Výherce bude kontaktován elektronicky o výhře a způsobu předání nejpozději do 7 dní od skončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 7 dnů, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci předána doručovací službou na výhercem poskytnutou adresu nejpozději do 6 týdnů ode dne obdržení poštovní adresy. Výherce, který si výhru nepřevezme a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto podmínkách, ztrácí na výhru nárok.

Výherné předměty nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou pořadatelem nebo Facebook status oznamující ukončení soutěže a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel správu od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání nepravého jména a příjmení ); to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které jsou vulgární. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravovat i během průběhu soutěže, pokud to není v rozporu s právy soutěžících. Porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení soutěžícího ze soutěže. Okamžikem, kdy se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s těmito

pravidly soutěže. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely organizování soutěže včetně jejich zveřejnění při respektování zákona o ochraně osobních údajů.

 

 

Facebook Google+ Twitter Twitter YouTube